Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden van "Les Caprices de Cocotte"

Valérie Vanderwauwen

Leeuwerikenlaan, 22 1830 Machelen (BT)

BE 0704.771.712

1. Voorwerp

Het voorwerp van deze algemene verkoopvoorwaarden is om de contractuele relaties te regelen tussen Valérie Vanderwauwen voor "Les Caprices de Cocotte" (met maatschappelijke zetel te Leeuwerikenlaan, 22, 1830 Machelen (BT), hierna te noemen "de verkoper" en elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop heeft gesloten via de website van de verkoper, via haar Facebook pagina of Instagram-account, hierna te noemen “de klant”.

2. Toepassingsgebied

2.1 Door een bestelling te plaatsen op de website van de verkoper aanvaardt de klant de algemene voorwaarden zonder voorbehoud.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn een aanvulling op eventuele bijzondere of specifieke voorwaarden overeengekomen tussen de partijen.

3. Producten - beschikbaarheid

3.1 De door verkoper te koop aangeboden producten zijn degene die worden aangeboden op haar website, Facebook-pagina en Instagram-account.

3.2. De voorstelling van producten op de website vormt op geen enkele manier een bindend aanbod dat het sluiten van een verkoopcontract impliceert.

3.3. De verkoper streeft ernaar de producten zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te voor te stellen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen van de verkoper kunnen er toch fouten in de omschrijving van de producten voorkomen. In geen geval kan de verkoper op deze basis aansprakelijk worden gesteld. De foto's van de producten die op de website worden weergegeven, zijn niet contractueel.

3.4. De producten worden aangeboden zolang de voorraad strekt. Indien, ondanks haar inspanningen, alle of een deel van de artikelen niet beschikbaar zijn, zal de verkoper de klant zo spoedig mogelijk per e-mail informeren en hem de mogelijkheid bieden om te kiezen tussen wachten (indien het artikel weer ter beschikking kan worden gesteld) of de bestelling van de niet-beschikbare artikelen zonder kosten te annuleren.

4. Prijzen

4.1 De prijzen van de producten op de website zijn in euro. Aangezien de verkoper een klein bedrijf is dat geniet van de btw-vrijstellingsregeling, wordt er geen btw op de prijzen toegepast.

4.2 De kosten van orderverwerking, transport en levering zijn niet inbegrepen in de prijs van de producten. Deze extra kosten zijn voor rekening van de klant. Door een bestelling te plaatsen, stemt de klant ermee in om alle belastingen, heffingen, belastingen en andere kosten te betalen, huidige en toekomstige, voor de levering van de bestelde producten in toepassing van de Belgische wetgeving. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de verkoper kan op geen enkele manier worden ingeroepen.

4.3. De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar de producten zullen worden verkocht op basis van de prijzen die van kracht zijn op de datum van de bestelling.

5. Bestellingen

5.1. De klant verklaart juridisch bekwaam te zijn om op de website te contracteren. Hij moet dus minimaal 18 jaar oud zijn.

5.2. Bij het bestellen moet de klant alle gevraagde informatie verstrekken die nodig is voor de verwerking en levering van bestellingen. Het niet verstrekken van deze informatie impliceert automatische afwijzing van de bestelling.

5.3. De klant is als enige verantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatie die tijdens de bestelling wordt verstrekt en met betrekking tot zijn afleveradres, zijn e-mail, zijn telefoonnummer en alle andere informatie die tijdens de bestelling wordt verstrekt. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen die zouden voortvloeien uit een fout in deze informatie. Alle kosten die inherent zijn aan deze gevolgen zijn voor rekening van de klant.

5.4. Zodra de bestelling correct is geplaatst, ontvangt de klant een orderbevestiging op het e-mailadres dat de klant heeft opgegeven. Deze e-mail bevestigt de belangrijkste elementen van de bestelling.

5.5. Pas na verzending van deze orderbevestiging wordt de verkoop aangegeven. De verkoop is op dit moment onherroepelijk, tenzij de verkoper schriftelijk aanvaardt om deze te annuleren en onverminderd de uitoefening van het herroepingsrecht door de klant, zoals voorzien in artikel 9 van deze algemene voorwaarden.

5.6. In geval van insolventie van de klant of in het geval van een betalingsprobleem voor de bestelling of een vordering, behoudt de verkoper zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren of om de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten tot het volledige bedrag van het verschuldigde bedrag is betaald.

6. Betalingsvoorwaarden

6.1. Betaling geschiedt via een van de betaalmethoden die op de website worden aangeboden op de dag van de bestelling.

6.2. Pas na betaling van de volledige prijs van de bestelling wordt deze door de verkoper verwerkt.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1. De verkoper behoudt de volledige eigendom van de producten die via zijn website zijn gekocht tot volledige betaling van de bestelling.

7.2. Betaling vindt plaats na daadwerkelijke ontvangst van de prijs van de bestelling door de verkoper.

8. Leveringen

8.1. Leveringen vinden pas plaats na bevestiging van de bestelling en volledige betaling van de prijs ervan.

8.2. De producten worden op verantwoordelijkheid en risico van de klant vervoerd naar het adres dat deze bij de bestelling heeft opgegeven. De verkoper neemt echter alle voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat het product de klant in onberispelijke staat bereikt.

8.3. Levertijden zijn slechts indicatief. Bij laattijdige levering kan geen enkele vergoeding worden geëist van de verkoper of de vervoerder. Als de levertijden meer dan dertig dagen na de bestelling bedragen, kan het verkoopcontract echter worden beëindigd en kan de klant worden terugbetaald.

8.4. Bij ontvangst van de bestelde producten dient de klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product te controleren. In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de klant of de ontvanger onmiddellijk de nodige voorbehouden formuleren bij de vervoerder op het moment van levering.

8.5. Als een pakket wordt teruggestuurd naar de verkoper omdat het niet is ontvangen, wordt de klant hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. Een bijkomende levering kan door de klant worden aangevraagd op zijn exclusieve kosten.

9. Herroepingsrecht

9.1. De klant, een natuurlijk persoon, die via de website van de verkoper koopt voor doeleinden die geen enkel professioneel karakter hebben van de producten, heeft het recht om de verkoper schriftelijk mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen 14 dagen kalenderdagen vanaf de dag na levering van het product.

9.2. De klant heeft dit herroepingsrecht echter niet voor producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn, noch voor producten die op maat zijn gemaakt voor de klant. De artikelen in promotie  met een verlaging van de basisprijs, worden niet teruggenomen of geruild.

9.3. Binnen deze termijn dient de klant zijn voornemen om af te zien per e-mail kenbaar te maken en op zijn kosten en risico het geleverde product in de originele verpakking terug te sturen naar het hoofdkantoor van de verkoper. Zendingen "gefrankeerd door de ontvanger" en "tegen vergoeding" worden geweigerd.

9.4. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, of de klant zich nu meldt of het herroepen product retourneert, moet hij altijd een kopie van de e-mail ter bevestiging van zijn bestelling overleggen of bijvoegen.

9.5. Geretourneerde producten mogen op geen enkele manier zijn beschadigd of  gebruikt zijn. Beschadigde, gebruikte of vervuilde producten worden door de verkoper niet teruggenomen.

9.6. Als de producten worden geretourneerd onder de bovengenoemde voorwaarden en termijnen, verbindt de verkoper zich ertoe om het volledige bedrag van het product binnen 30 dagen en zonder kosten terug te betalen (met uitzondering van de leveringskosten). Terugbetaling vindt nooit plaats via een van de verkooppunten maar altijd naar de bank- of Paypalrekening waarmee de bestelling is betaald.

10. Garantie

10.1. De klant, een natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden die niet binnen het kader van zijn professionele of commerciële activiteit vallen, geniet een wettelijke garantie voor elk bestaand gebrek aan conformiteit op het moment van levering van de producten en dat voorkomt binnen een termijn van twee jaar na genoemde levering. Op deze garantie zijn de artikelen 1649bis tot en met 1649octies van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

10.2. Als het online gekochte product een defect vertoont tijdens de garantieperiode, moet de klant de verkoper hiervan nauwkeurig schriftelijk op de hoogte brengen binnen twee maanden vanaf de dag waarop de klant het gebrek heeft opgemerkt.

10.3. Als het product niet kan worden gerepareerd en niet kan worden vervangen door een identiek of gelijkwaardig product, wordt het terugbetaald.

10.4. De afleverbon fungeert als garantie en moet door de klant worden bewaard en als origineel worden overgelegd.

10,5. Deze garantie is niet van toepassing als het gebrek of de schade is veroorzaakt door onjuiste behandeling, beschadiging, oneigenlijk gebruik van het product door de klant of normale slijtage.

11. Aansprakelijkheid

11.1.  De verkoper heeft in het gehele online verkoopproces (toegang tot de site, bestelproces, levering of vervolgdiensten) slechts een middelenverbintenis.

11.2. De algehele verantwoordelijkheid van de verkoper is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de bestelling.

11.3. Ze kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van het internetnetwerk, in het bijzonder verlies van gegevens, een onderbreking van de dienstverlening, een externe oorzaak zoals de aanwezigheid van een computervirus of andere onvrijwillige problemen.

11.4. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige immateriële of lichamelijke schade die kan voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van de verkochte producten.

11.5. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet nakomen van zijn contractuele verplichtingen in geval van onvoorziene omstandigheden of in geval van overmacht.

11.6. Ten slotte kan de verkoper niet verantwoordelijk worden gehouden voor de huidige of toekomstige inhoud van sites waarnaar de site van de verkoper links bevat, noch voor de inhoud van externe sites die een link naar de site van de verkoper bevatten.

12. Intellectuele eigendom

12.1. Alle inhoud van de website van de verkoper is auteursrechtelijk beschermd en, in het algemeen, de principes van intellectuele eigendomsrechten. Het mag niet worden gekopieerd, gewijzigd, geëxploiteerd, gebruikt of op een andere site geplaatst of gepubliceerd in welke vorm dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

12.2. Elke eenvoudige of hypertekstlink naar de website van de verkoper is strikt verboden zonder zijn uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

13. Persoonsgegevens

13.1. Alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een bestelling worden door de verkoper of zijn medewerkers bewaard en kunnen overgedragen worden aan de vennootschappen waarmee de verkoper - of zijn leveranciers - samenwerken indien zulke communicatie noodzakelijk is voor het verwerken van de bestelling.

13.2. De klant machtigt de verkoper ook om deze gegevens te gebruiken om statistieken op te stellen om zijn site, de goederen en de service die zij aanbiedt te verbeteren.

13.3. Deze informatie kan ook worden gebruikt om de verspreiding, via elk communicatiemiddel, mogelijk te maken van informatie met betrekking tot de verkoopactiviteiten van de verkoper aan zijn klanten.

13.4. Ten slotte bewaart de verkoper persoonlijke gegevens om latere bestellingen te vergemakkelijken.

13.5. De klant heeft te allen tijde recht op toegang tot, wijziging, rechtzetting en verwijdering van gegevens die op hem betrekking hebben door een brief te schrijven aan de verkoper.

14. Bewijs

14.1. De partijen aanvaarden in het kader van hun relaties elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld: e-mail, computerback-ups, enz.).

14.2. De computerbestanden van de verkoper en die van eventuele onderaannemers worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen.

14.3. De definitieve validatie van de bestelling door de klant is het bewijs van zijn akkoord met de bestelling en met deze algemene voorwaarden voor online verkoop. Deze validatie vervangt de ondertekening.

15. Wijziging

15.1. Elke wijziging van deze algemene voorwaarden heeft alleen gevolgen voor lopende contracten indien dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Zolang een wijziging niet schriftelijk is overeengekomen, blijft elk van de partijen de voorwaarden van de algemene voorwaarden respecteren die van kracht waren op het moment van het sluiten van de verkoop.

15.2. De verkoper behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen en / of tegen te gaan voor toekomstige verkopen, zonder de klant persoonlijk te waarschuwen en zonder dat deze laatste beroep kan doen op een vergoeding. In geval van wijziging zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het huidige contract de voorwaarden die van kracht waren op het moment van de aanvraag.

16. Nietigheid

16.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk voor onbepaald of ongeldig wordt verklaard, zal de betreffende bepaling (of, indien van toepassing, het verontrustende deel van deze bepaling) niet integraal deel uitmaken van de overeenkomst. De geldigheid en uitvoering van de overige onderdelen van de overeenkomst zal het in geen geval zijn.

16.2. Bovendien zullen de partijen onmiddellijk en te goeder trouw onderhandelingen opstarten om, in voorkomend geval met terugwerkende kracht tot de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst, de bepaling die als nietig of niet-uitvoerbaar is gedefinieerd, te vervangen door een andere bepaling die geldig en uitvoerend is, komen de rechtsgevolgen niet zo dicht mogelijk bij de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling.

 

17. Toepasselijk recht - Toewijzing van bevoegdheid

17.1. Alle tussen de Partijen gesloten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

17.2. Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de uitvoering en de interpretatie van de te sluiten contracten tussen de Partijen, evenals elk geschil betreffende het bestaan, de uitvoering en de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de zetel van de verkoper, rekening houdend met  de bepalingen van openbare orde.