PRIVACY POLITIEK

“Les Caprices de Cocotte”

Valérie Vanderwauwen

Leeuwerikenlaan, 22

1830 Machelen (B.T.)

BE 0704.771.712

In overeenstemming met de Algemene Europese Verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens nr. 2016/679 is Valérie Vanderwauwen verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die zij verwerkt. Ze zorgt ervoor dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om deze gegevens te beschermen.

De verzamelde en verwerkte persoonsgegevens kunnen variëren afhankelijk van het geval: naam, voornaam, woonplaats, contactgegevens, bankrekeningnummer, gegevens met betrekking tot bestellingen geplaatst bij Les Caprices de Cocotte, inclusief, indien nodig, die betreffende het beheer van een mogelijk geschil en waar de betrokken personen uitdrukkelijk hun toestemming voor ondertekenen.

Meestal komen deze gegevens rechtstreeks van de betrokkenen, hetzij via contactformulieren, sociale media of andere elektronische communicatie.

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om contactverzoeken en/of bestellingen mogelijk te maken, statistische analyse, nieuwsbrief en/of andere gebeurtenisinformatie, klantenbeheer en facturering.

De gegevens worden bewaard zolang de betrokkenen geen bezwaar maken.

Elk individu kan zijn of haar wettelijke recht op toegang en correctie kosteloos uitoefenen. Het is ook mogelijk om te verzoeken om correctie of zelfs verwijdering van gegevens die onjuist, onvolledig of irrelevant zouden zijn, of de beperking van de behandeling. Evenzo is het mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Ten slotte is het in sommige gevallen mogelijk om persoonsgegevens te ontvangen die zijn verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, en om die gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Om een van deze rechten uit te oefenen, moet een schriftelijk, ondertekend en gedateerd verzoek worden gedaan, met een kopie van uw identiteitskaart, verzonden per gewone post of e-mail.

Ten slotte heeft elke betrokkene het recht om, indien nodig, een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensberschermingsautoriteit, Persstraat 35 tot 1000 Brussel, www.privacycommission.be

De persoonsgegevens worden, afhankelijk van het betrokken geval, meegedeeld aan de betrokkenen zelf, aan de openbare, fiscale en sociale administraties, voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke, fiscale en sociale verplichtingen en aan onderaannemers en andere professionele contacten, als computerleverancier, voor zover nodig om hun respectieve taken uit te voeren.